Ukr_mova_8_klas_otse (1).doc (95,5 kB)Українська мова


8 клас (70 год, 2 год на тиждень)

 

Графік фронтальних контрольних робіт:

 

 

Форми контролю

/ семестр

II семестр

к-сть

Дата

к-сть

Дата

Перевірка мовної

теми * (тестові завдання)

2

 

2

 

Письмо:

 

■     переказ

■     твір

1

 

1

 

1

 

1

 

Правопис:

диктант**

 

1

 

1

 

Аудіювання*

 

1

 

Читання мовчки*

1

 

 

* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тес­тові завдання.

** Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

Контрольна перевірка говоріння (діалог, усний переказ та усний твір) і читаннявголос здійснюється індивідуально. Для цих видів робіт не відводиться окремий урок, а оцінки виводяться один раз на рік і виставляються в колонки без дати.

Вступ

1.

Вступ. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання івпливу.

1

 

Повторення та узагальнення вивченого. Пунктуація

2.

Словосполучення і речення; члени речення, звертання, вставні слова.

1

 

3.

РЗММ1. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі й ти­пи мовлення. Особливості побудови опису місцевості. Усний сти­слий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

1

 

4.

РЗММ2. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з еле­ментами опису місцевості в художньому стилі.

1

 

5.

Аналіз письмового переказу. Просте і складне речення.

І

 

6.

Пряма мова і діалог.

1

 

7.

РЗМ. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на ос­нві особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

1

 

8. 9.

РЗМ №4. Контрольний письмовий твір-описмісцевості на ос­нові особистих спостережень і вражень.

1

 

РЗМ №5. Робота над помилками, допущеними у контрольному гворі-описі. Вивчальне читання (практично).

1

 

               

Синтаксис Пунктуація

10.

Словосполучення і речення. Будова і види словосполучень.

 

 

11;

Речення. Види речень за метою висловлювання, окличні речення (повторення). Розділові знаки в кінці речення (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

 

 

12.

РЗМ №6. Особливості побудови опису пам'яток історії і культу-эи. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії та культури в науковому стилі. Підготовка до усного контрольного переказу.

 

 

13.

Речення прості і складні (повторення), двоскладні й односкладні.

 

 

14.

Контрольна робота №1 (тестові завдання).Словосполучення і ре­чення. Контрольне читання мовчки.

 

 

Просте речення Двоскладне речення

15.

Аналіз контрольних робіт. Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення.

 

 

16.

Підмет і присудок. Способи вираження підмета.

 

 

17-18.

Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Тире між підметом і присудком.

 

 

19.

Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (по­вторення).

 

 

20.

РЗМ№7. Контрольний вибірковий переказрозповідного тексту з елементами опису пам'яток історії та культури в публіцистич­ному стилі (підготовча робота).

 

 

21.

РЗМ№8. Контрольний вибірковий переказрозповідного тексту } елементами опису пам'яток історії та культури в публіцистич­ному стилі (виконання роботи).

 

 

22-23.

Аналіз контрольного переказу. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.

 

 

24.

Види обставин (за значенням).

 

 

25.

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотівкомами.

 

 

Односкладні речення, неповні речення

26.

Односкладні речення з головним членом у формі присудка і рід-мета. Означено-особові, узагальнено-особові і неозначено-особові речення.

 

 

27.

Безособові речення. Тренувальні вправи.

 

 

28.

Робота над помилками. Називні речення. Односкладні речення як частини складного речення

 

 

29.

Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях.

 

 

30.

Контрольна робота (диктант). Тренувальні вправи.

 

 

31.

Тренувальні вправи. Контрольна робота №2 (тестові завдання). Синтаксис. Пунктуація. Двоскладне речення. Односкладні, не­повні речення.

 

 

32.

Повторення вивченого у І семестрі.

 

 

                     

 

 

II семестр

 

 

Речення з однорідними членами

 

33-34.

Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком). Кома між однорідними членами.

2

 

35.

Речення з кількома рядами однорідних членів.

1

 

36.

РЗМ№9. Усний твір-опис пам'яток історії та культури за карти­ною в публіцистичному стилі. Підготовка до контрольного усно­го meopv-onucy.

1

 

37-38.

Однорідні й неоднорідні означення. Тренувальні вправи.

2

 

39-40.

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокра­пка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.

2

 

41.

РЗМ №10. Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю (в тому числі на основі прослуханих радіо- і телепередач). Діалог, скла­дений на основі радіо- чи телепередач. Підготовка до контроль­ної здачі діалогів.

1

 

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

 

42.

Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертаннях.

1

 

43.

Вставні слова (словосполучення і речення). Розділові знаки.

1

 

44.

Тренувальні вправи.

1

 

45.

РЗМ МИ. Контрольний докладний переказ(письмовий) тексту художнього стилю із творчим завданням.

1

 

46.

Синоніміка вставних слів і речень у тексті.

1

 

47.

Використання звертань і вставних слів для передачі ставлення до адресата. Інтонація речень зі звертаннями і вставними конструк­ціями.

1

 

48.

Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.

1

 

49.

Контрольна робота №3 (тестові завдання). Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями). Контрольне аудіювання.

1

 

Речення з відокремленими членами

 

50.

Поняття про відокремлення.

1

 

51.

Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при ві­докремлених членах речення.

1

 

52.

РЗМ №12. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі.

1

 

53-54.

Аналіз контрольного твору. Відокремлені означення. Правильна по­будова речень з дієприкметниковими зворотами.

2

 

55.

Відокремлені прикладки.

1

 

56.

РЗМ №13. Конспектування як різновид стислого переказу прочи­таного науково-навчального тексту; тематичні виписки.

1

 


 

57.

Відокремлені обставини. Правильна побудова речень з дієприслі­вниковими зворотами.

1

 

58.

Відокремлені додатки.

 

 

59.

Відокремлені уточнюючі члени речення.

 

 

60.

РЗММ14. Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з об­рамленням).

 

 

61.

РЗММ15. Ділові папери. Протокол.

 

 

62.

Повторення вивченого протягом року. Підготовка до підсумково­го контрольного диктанту.

 

 

63.

Контрольна робота (диктант). Тренувальні вправи.

 

 

64.

Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.

 

 

65.

Контрольна робота №4 (тестові завдання). Речення з відокремле­ними членами. Аналіз контрольного диктанту.

 

 

66.

Аналіз контрольної тестової роботи. Узагальнення теми.

 

 

Повторення в кінці року відомостей про просте речення

67.

Повторення основних відомостей з тем, вивчених у 8класі.

 

 

68.

РЗМ № 16. Повідомлення на тему про мову, що вимагає зістав­лення і узагальнення матеріалу в науковому стилі.

 

 

69.

Узагальнення вивченого у 8 класі.

 

 

70.

Узагальнення вивченого у 8 класі.